Kedves Vásárlóink!
2018. augusztus 17-től 27-ig szabadaság miatt a csomagküldés szünetel.
Rendelését leadhatja, de feldolgozásra augusztus 28-án kerül.
Köszönjük türelmüket!

Elállási tájékoztató

5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

" 9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 

20. §

(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

 

10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 

21. §

(1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. 

 

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. 11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

22. §

(1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 

a) 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

 

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. 

 

(4) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 

 

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta. "

 

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

  • :
  • facebook.com